Wettelijke kennisgeving – BIOIMPACT Produits Menagers Ecologiques Made in France
🎁🎁🎁 LIVRAISON OFFERTE en France métropolitaine, Monaco, Belgique 🎁🎁🎁
🎁🎁🎁 Economisez 15% sur votre première commande 🎁🎁🎁

Une question ? contactez-nous au: 07 80 90 25 68

Wettelijke kennisgeving

Juridische kennisgeving en privacybeleid

Het bedrijf ORIIS, eigenaar en gebruiker van het merk BIOIMPACT, bezorgd om de rechten van individuen, met name met betrekking tot geautomatiseerde verwerking en in een verlangen naar transparantie met zijn klanten, heeft een beleid ingevoerd dat betrekking heeft op al deze verwerking, de doeleinden die worden nagestreefd door de laatstgenoemde, evenals de actiemiddelen die individuen ter beschikking staan zodat zij hun rechten zo goed mogelijk kunnen uitoefenen. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens, nodigen wij u uit om de site te raadplegen:https://www.cnil.fr/ Als u doorgaat met navigeren op deze site, gaat u zonder voorbehoud akkoord met de volgende bepalingen en gebruiksvoorwaarden. De versie die momenteel online staat van deze gebruiksvoorwaarden is de enige die bezwaarlijk is voor de duur van het gebruik van de site en totdat een nieuwe versie deze vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke vermeldingen

1.1 Site (hierna"de site"genoemd):

www.bioimpact.shop

1.2 Uitgever (hierna"de uitgever"genoemd):

ORIIS SAS met een kapitaal van € 1.000
waarvan het hoofdkantoor is gevestigd:36 RUE DES CLAUDINES 91210 DRAVEIL FRANKRIJK
vertegenwoordigd door SYLVAIN DURAND, in zijn hoedanigheid van Vertegenwoordiger geregistreerd bij de RCS van EVRY Siret:882 591 761
Telefoonnummer:(+33)0780902568
E-mailadres:contact@bioimpact.shop
publicatiedirecteur:SYLVAIN DURAND

1.3 Host (hierna"de host"genoemd):

BIOIMPACT wordt gehost door Shopify Inc, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 150 Elgin Street Suite 800 Ottawa, Ontario K2P 1L4 Canada.

1.4 Afbeeldingen en grafische creaties:

Grafische ontwerpen, logo's:Guillaume DE LIGNIÈRES
Telefoonnummer:(+33)0780902568
E-mailadres:delignieres.guillaume[at]orange.fr


Webmaster:SAS ORIIS

Fotocredit: https://burst.shopify.com/ & https://fotomelia.com/ & http://istockphoto.com


Artikel 2 - Toegang tot de site

De toegang tot de site en het gebruik ervan zijn voorbehouden voor strikt persoonlijk gebruik.U stemt ermee in deze site en de informatie of gegevens erop niet te gebruiken voor commerciële, politieke, reclamedoeleinden en voor enige vorm van commerciële werving en in het bijzonder het verzenden van ongevraagde e-mails.

Artikel 3 - Inhoud van de site

Alle handelsmerken, foto's, teksten, commentaren, illustraties, bewegende of stilstaande beelden, videosequenties, geluiden, evenals alle computertoepassingen die kunnen worden gebruikt om deze site te laten functioneren en meer in het algemeen alle elementen die op de site worden gereproduceerd of gebruikt, zijn beschermd door de wetten die van kracht zijn op het gebied van intellectueel eigendom.
Ze zijn volledig eigendom van de uitgever of zijn partners.Elke reproductie, weergave, gebruik of aanpassing, in welke vorm dan ook, van het geheel of een deel van deze elementen, met inbegrip van computertoepassingen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, is ten strengste verboden.Het feit dat de uitgever geen procedure start nadat hij zich bewust is geworden van dit ongeoorloofd gebruik, betekent niet dat hij dit gebruik accepteert en afziet van vervolging.

Artikel 4 - Sitebeheer

Voor een goed beheer van de site kan de uitgever te allen tijde:- de toegang tot de hele site of een deel ervan schorsen, onderbreken of beperken, de toegang tot de site of tot bepaalde delen van de site voorbehouden aan een bepaalde categorie internet gebruikers; - verwijder alle informatie die de werking ervan zou kunnen verstoren of in strijd zou zijn met nationale of internationale wetten; - de site opschorten om updates uit te voeren

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storing, storing, moeilijkheid of onderbreking van de werking, waardoor de toegang tot de site of tot een van zijn functionaliteiten wordt verhinderd.De verbindingsapparatuur met de site die u gebruikt, valt onder uw eigen verantwoordelijkheid.U dient alle passende maatregelen te nemen om uw apparatuur en uw eigen gegevens te beschermen, in het bijzonder tegen virale aanvallen via internet.U bent ook als enige verantwoordelijk voor de sites en gegevens die u raadpleegt.De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een gerechtelijke procedure tegen u:- als gevolg van het gebruik van de site of enige dienst die via internet toegankelijk is; - door uw niet-naleving van deze algemene voorwaardenDe uitgever is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan u, aan derden en/of aan uw apparatuur als gevolg van uw verbinding of uw gebruik van de site en u ziet hierdoor af van elke actie jegens hem.Indien de uitgever het voorwerp zou uitmaken van een minnelijke of gerechtelijke procedure wegens uw gebruik van de site, kan hij zich tegen u keren om vergoeding te verkrijgen voor alle schade, bedragen, veroordelingen en kosten die uit deze procedure kunnen voortvloeien

Artikel 6 - Hypertekstlinks

Het plaatsen door gebruikers van hypertekstlinks naar de gehele of een deel van de site is ten strengste verboden, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het staat de uitgever vrij om deze toestemming te weigeren zonder zijn beslissing op enigerlei wijze te moeten rechtvaardigen.Indien de uitgever zijn toestemming verleent, is deze in ieder geval slechts tijdelijk en kan op elk moment worden ingetrokken, zonder verantwoordingsplicht op kosten van de uitgever.Alle informatie die via een link naar andere sites toegankelijk is, wordt niet door de uitgever gepubliceerd.De uitgever heeft geen rechten op de inhoud van de genoemde link.

Artikel 7 - Verzameling en bescherming van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door ORIISPersoonsgegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (betrokkene); als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een naam, een identificatienummer of van een of meer specifieke elementen die eigen zijn aan zijn fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociaalDe persoonlijke informatie die op de site kan worden verzameld, wordt voornamelijk door de uitgever gebruikt voor het beheer van de relaties met u en indien nodig voor de verwerking van uw bestellingen. De verzamelde persoonsgegevens zijn de volgende:- naam en voornaam - adres - e-mailadres - telefoonnummer - financiële gegevens:als onderdeel van de betaling voor producten en diensten die op het Platform worden aangeboden, legt het financiële gegevens vast met betrekking tot het krediet van de kaartgebruiker.

Artikel 8 - Recht op inzage, rectificatie en verwijdering van uw gegevens

In toepassing van de regelgeving die van toepassing is op persoonlijke gegevens, hebben gebruikers de volgende rechten:het recht van toegang:ze kunnen hun recht van toegang uitoefenen, om de persoonlijke gegevens die op hen betrekking hebben te kennen, door te schrijven naar het onderstaande e-mailadres -hieronder vermeldIn dit geval kan het Platform, voordat dit recht wordt toegepast, om een bewijs van de identiteit van de gebruiker vragen om de juistheid ervan te verifiëren; het recht op rectificatie:als de persoonsgegevens waarover het Platform beschikt onjuist zijn, kunnen ze verzoeken om de informatie bij te werken; het recht om gegevens te verwijderen:gebruikers kunnen verzoeken om verwijdering van hun persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; het recht om de verwerking te beperken:gebruikers kunnen het Platform vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken in overeenstemming met de veronderstellingen waarin de AVG voorziet; het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens:gebruikers kunnen bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens in overeenstemming met de veronderstellingen waarin de AVG voorziet; het recht op overdraagbaarheid:ze kunnen het Platform vragen om de door hen verstrekte persoonsgegevens te verstrekken om ze naar een nieuw Platform over te dragenU kunt dit recht uitoefenen door contact met ons op te nemen op het volgende adres:SAS ORIIS 36 RUE DES CLAUDINES 91210 DRAVEIL of per e-mail op:contact@bioimpact.shop
Alle aanvragen dienen vergezeld te gaan van een fotokopie van een geldig, ondertekend identiteitsbewijs en vermelding van het adres waarop de uitgever contact kan opnemen met de aanvrager.Het antwoord wordt binnen een maand na ontvangst van het verzoek verzonden.Deze termijn van één maand kan met twee maanden worden verlengd indien de complexiteit van het verzoek en/of het aantal verzoeken dit vereist.
Bovendien, en sinds wet nr. 2016-1321 van 7 oktober 2016, hebben mensen die dat willen de mogelijkheid om het lot van hun gegevens na hun overlijden te regelen.Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u de website van de CNIL raadplegen:https://www.cnil.fr/Gebruikers kunnen ook een klacht indienen bij de CNIL op de website van de CNIL:https://www.cnil.fr.
We raden u aan eerst contact met ons op te nemen voordat u een klacht indient bij de CNIL, aangezien wij tot uw beschikking staan om uw probleem op te lossen.

Artikel 9 - Gebruik van gegevens

De van gebruikers verzamelde persoonsgegevens zijn bedoeld om de diensten van het Platform te leveren, te verbeteren en een veilige omgeving in stand te houden.De wettelijke basis van de verwerking is de uitvoering van het contract tussen de gebruiker en het PlatformMeer specifiek is het gebruik als volgt:- toegang tot en gebruik van het Platform door de gebruiker; - beheer van de werking en optimalisatie van het Platform; - implementatie van gebruikersondersteuning; - verificatie, identificatie en authenticatie van de door de gebruiker verzonden gegevens; - personalisatie van diensten door advertenties weer te geven op basis van de browsegeschiedenis van de gebruiker, volgens hun voorkeuren; - preventie en detectie van fraude, malware (kwaadaardige software of malafide software) en beheer van beveiligingsincidenten; - beheer van eventuele geschillen met gebruikers; - het verzenden van commerciële en advertentie-informatie, gebaseerd op gebruikersvoorkeuren; - organisatie van de gebruiksvoorwaarden van de Betaaldiensten

Artikel 10 - Gegevensbewaringsbeleid

Het Platform bewaart uw gegevens voor de duur die nodig is om u zijn diensten of assistentie te verlenen. Voor zover redelijkerwijs noodzakelijk of vereist om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen, geschillen op te lossen, fraude en misbruik te voorkomen of onze algemene voorwaarden te handhaven, kunnen we indien nodig ook een deel van uw informatie bewaren, zelfs nadat u uw account hebt gesloten. we hoeven onze diensten niet langer aan u te leveren.

Artikel 11- Delen van persoonsgegevens met derden

Persoonlijke gegevens kunnen uitsluitend worden gedeeld met externe bedrijven in de Europese Unie, in de volgende gevallen:- wanneer de gebruiker betalingsdiensten gebruikt, voor de uitvoering van deze diensten, staat het Platform in contact met bedrijven derde bank- en financiële diensten waarmee het contracten heeft gesloten; - wanneer de gebruiker in de gratis commentaargedeelten van het Platform informatie publiceert die toegankelijk is voor het publiek; - wanneer de gebruiker de website van een derde toestemming geeft om toegang te krijgen tot zijn gegevens; - wanneer het Platform gebruikmaakt van de diensten van dienstverleners om gebruikersondersteuning, advertenties en betalingsdiensten te biedenDeze dienstverleners hebben beperkte toegang tot de gegevens van de gebruiker, in het kader van de uitvoering van deze diensten, en hebben de contractuele verplichting om ze te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de regelgeving die van toepassing is op gegevensbescherming. - indien wettelijk vereist, kan het Platform gegevens doorgeven om te reageren op claims tegen het Platform en om te voldoen aan administratieve en juridische procedures.

Artikel 12 - Commerciële aanbiedingen

U ontvangt waarschijnlijk commerciële aanbiedingen van de uitgeverIndien u dit niet wenst, klik dan op de volgende link:contact@bioimpact.shopUw gegevens kunnen door de partners van de uitgever worden gebruikt voor commerciële prospectiedoeleinden, als u dit niet wenst, klik dan op de volgende link:contact@bioimpact.shopIndien u bij het raadplegen van de site toegang krijgt tot persoonsgegevens, dient u zich te onthouden van elke verzameling, elk ongeoorloofd gebruik en elke handeling die een inbreuk zou kunnen vormen op de persoonlijke levenssfeer of de goede naam van personen.De uitgever wijst in dit verband alle verantwoordelijkheid af.De gegevens worden bewaard en gebruikt gedurende een periode in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Artikel 13 - Cookies

Wat is een koekje"? Een"Cookie"of tracer is een elektronisch bestand dat op een terminal (computer, tablet, smartphone, enz.) wordt geplaatst en bijvoorbeeld wordt uitgelezen bij het raadplegen van een website, het lezen van een e-mail, het installeren of gebruiken van software of een mobiele applicatie, ongeacht het gebruikte type terminal (bron:https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-law)Door op deze site te surfen, kunnen 'cookies' van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de betreffende site en/of derde bedrijven op uw apparaat worden geplaatst.Tijdens de eerste navigatie op deze site zal een verklarende banner over het gebruik van"cookies"verschijnenDoor verder te surfen, wordt de klant en/of prospect geacht op de hoogte te zijn gebracht en het gebruik van deze"cookies"te hebben aanvaard.De gegeven toestemming is geldig voor een periode van dertien (13) maanden. De gebruiker heeft de mogelijkheid om cookies uit te schakelen via zijn browserinstellingen. Alle verzamelde informatie zal alleen worden gebruikt om het volume, het type en de configuratie van het verkeer op deze site te volgen, om het ontwerp en de lay-out ervan te ontwikkelen en voor andere administratieve en planningsdoeleinden en meer in het algemeen om de service die wij u bieden te verbeteren.De volgende cookies zijn aanwezig op deze site:Google-cookies:- Google analytics:wordt gebruikt om het publiek van de site te meten; - Google tag manager:vergemakkelijkt de implementatie van tags op pagina's en stelt u in staat Google tags te beheren; - Google Adsense:het reclamebureau van Google dat websites of YouTube-video's gebruikt als medium voor zijn advertenties; - Google Dynamic Remarketing:hiermee kunt u dynamische advertenties aanbieden op basis van eerdere zoekopdrachten; - Google Adwords Conversion:monitoringtool voor adwords advertentiecampagnes; - DoubleClick:advertentiecookies van Google om banners weer te gevenFacebook-cookies:- Facebook connect:hiermee kunt u zich identificeren met uw Facebook-account; - Facebook sociale plug-ins:hiermee kunt u inhoud leuk vinden, delen en erop reageren met een Facebook-account; - Facebook Custom Audience:hiermee kunt u communiceren met het publiek op FacebookTwitter-cookies:- Twitter-knop:maakt het gemakkelijk om Twitter-inhoud te delen en weer te geven; - Twitter-advertenties:hiermee kunt u advertenties weergeven en targeten via het advertentienetwerk van Twitter-shopifyDe levensduur van deze cookies is dertien maandenVoor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van"cookies", voor elk type browser, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-tools-to- beheers ze.

Artikel 14 - Foto's en weergave van producten

De foto's van producten die hun beschrijving vergezellen, zijn niet contractueel en binden de uitgever niet.

Artikel 15 - Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden van de site worden beheerst door het Franse recht en zijn onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de uitgever, onder voorbehoud van een specifieke toekenning van jurisdictie die voortvloeit uit een bepaalde wet of regelgeving.

Artikel 16 - Neem contact met ons op

Voor elke vraag, informatie over de producten die op de site worden gepresenteerd of over de site zelf, kunt u een bericht achterlaten op het volgende adres:contact@bioimpact.shop .

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLADEN:

Bio-impact 50ml

Veiligheidsinformatieblad - NL - BIOIMPACT 50ml - MS1810-01
Veiligheidsinformatieblad - IT - BIOIMPACT 50ml - MS1810-01
Veiligheidsinformatieblad - ES - BIOIMPACT 50ml - MS1810-01
Veiligheidsinformatieblad - VK - BIOIMPACT 50ml - MS1810-01

Bioimpact PRO

Veiligheidsinformatieblad - NL - BIOIMPACT PRO - MS1810-02
Veiligheidsinformatieblad - IT-BIOIMPACT PRO - MS1810-02
Veiligheidsinformatieblad - ES - BIOIMPACT PRO - MS1810-02
Veiligheidsinformatieblad - VK - BIOIMPACT PRO - MS1810-02

Bio-impact MAX

Veiligheidsinformatieblad - NL - BIOIMPACT MAX - MS1810-03
Veiligheidsinformatieblad - IT - BIOIMPACT MAX - MS1810-03
Veiligheidsinformatieblad - ES - BIOIMPACT MAX - MS1810-03
Veiligheidsinformatieblad - VK - BIOIMPACT MAX - MS1810-03

Bio-impact GROEN

Veiligheidsinformatieblad - NL - BIOIMPACT GREEN - BA1810-04
Veiligheidsinformatieblad - UK-US- BIOIMPACT GREEN - BA1810-04

Bio-impact GROENE MINI

Veiligheidsinformatieblad - NL - BIOIMPACT GREEN MINI - BA1810-05
Veiligheidsinformatieblad - VK-VS - BIOIMPACT GREEN MINI - BA1810-05

Bio-impact GEURVERNIETIGER

Veiligheidsinformatieblad - NL - BIOIMPACT ODOUR DESTROYER - SP1810-06
Veiligheidsinformatieblad - IT - BIOIMPACT ODOUR DESTROYER - SP1810-06
Veiligheidsinformatieblad - ES - BIOIMPACT ODOUR DESTROYER - SP1810-06
Veiligheidsinformatieblad - UK US - BIOIMPACT ODOUR DESTROYER - SP1810-06
Veiligheidsinformatieblad - DE - BIOIMPACT ODOUR DESTROYER - SP1810-06

Bioimpact ODOUR DESTROYER (SET VAN 2)

MSDS-BIOIMPACT-LOT-2-ODOR-DESTROYER-FR-SP1810-062
SDS-BIOIMPACT-LOT-2-ODOR-DESTROYER-DE-SP1810-062
SDS-BIOIMPACT-LOT-2-ODOR-DESTROYER-ES-SP1810-062
VIB-BIOIMPACT-LOT-2-ODOR-DESTROYER-IT-SP1810-062
SDS-BIOIMPACT-LOT-2-ODOR-DESTROYER-UK-SP1810-062

SERVICE CLIENT 24/7

Notre équipe est à votre disposition pour toute question sur nos articles ou votre commande.

PAIEMENTS SÉCURISÉS

La gestion de nos paiements en ligne sont 100% Sécurisés avec Shop Pay et Paypal.

LIVRAISON GRATUITE

Pour la France, la Belgique et Monaco, Nos délais de livraison sont de 2 à 3 jours.

SATISFAIT OU REMBOURSÉ

Nous proposons le Satisfait ou Remboursé pendant 30 jours après réception des articles !

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.