Algemene voorwaarden – BIOIMPACT Produits Menagers Ecologiques Made in France
🎁🎁🎁 LIVRAISON OFFERTE en France métropolitaine, Monaco, Belgique 🎁🎁🎁
🎁🎁🎁 Economisez 15% sur votre première commande 🎁🎁🎁

Une question ? contactez-nous au: 07 80 90 25 68

Algemene voorwaarden

Juridische kennisgeving en privacybeleid

Het ORIIS-bedrijf, eigenaar en gebruiker van het merk BIOIMPACT, bezorgd over de rechten van individuen, in het bijzonder met betrekking tot geautomatiseerde verwerking en in een verlangen naar transparantie met zijn klanten, heeft een beleid opgesteld dat al deze verwerkingen dekt, voor de nagestreefde doeleinden. door laatstgenoemden en door de actiemiddelen die individuen ter beschikking staan zodat zij hun rechten het beste kunnen uitoefenen. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens, nodigen wij u uit om de website te raadplegen:https://www.cnil.fr/ Als u deze site blijft gebruiken, gaat u zonder voorbehoud akkoord met de volgende bepalingen en gebruiksvoorwaarden . De huidige online versie van deze gebruiksvoorwaarden is de enige die kan worden verzet gedurende de duur van het gebruik van de site en totdat een nieuwe versie deze vervangt. 

Artikel 1 - Wettelijke vermeldingen 

1.1 Site (hierna"de site"genoemd):

www.bioimpact.shop 

1.2 Uitgever (hierna"de uitgever"genoemd):

ORIIS SAS met een kapitaal van € 1.000 
met hoofdkantoor:36 RUE DES CLAUDINES 91210 DRAVEIL FRANKRIJK
vertegenwoordigd door SYLVAIN DURAND, in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger geregistreerd bij de RCS van EVRY Siret:882591761 
Telefoonnummer:(+33) 0780902568
E-mailadres:contact@bioimpact.shop 
directeur van publicatie:SYLVAIN DURAND 

1.3 Host (hierna"de host"genoemd):

BIOIMPACT wordt gehost door Shopify Inc, met hoofdkantoor in 150 rue Elgin Suite 800 Ottawa, Ontario K2P 1L4 Canada.

1.4 Afbeeldingen en grafische ontwerpen:

Grafische creaties, logo's:Guillaume DE LIGNIÈRES
Telefoonnummer:(+33) 6.08.06.79.68
E-mailadres:delignieres.guillaume [at] orange.fr


Webmaster:SAS ORIIS

Foto door: https://burst.shopify.com/ - https://fotomelia.com/


Artikel 2 - Toegang tot de site

Toegang tot de site en het gebruik ervan zijn voorbehouden voor strikt persoonlijk gebruikU stemt ermee in deze site en de informatie of gegevens op deze site niet te gebruiken voor commerciële, politieke, reclamedoeleinden en voor enige vorm van commerciële werving en in het bijzonder het verzenden van ongevraagde e-mails. 

Artikel 3 - Site-inhoud

Alle merken, foto's, teksten, commentaren, illustraties, afbeeldingen, al dan niet geanimeerd, videosequenties, geluiden, evenals alle computertoepassingen die kunnen worden gebruikt om deze site te laten werken en meer in het algemeen alle elementen die op de site worden gereproduceerd of gebruikt, zijn beschermd door de geldende wetten met betrekking tot intellectuele eigendom.
Ze zijn het volledige eigendom van de uitgever of zijn partnersElke reproductie, weergave, gebruik of aanpassing, in welke vorm dan ook, van alle of een deel van deze elementen, inclusief computertoepassingen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, is strikt verboden.Het feit dat de uitgever geen procedure inleidt nadat hij kennis heeft genomen van dit ongeoorloofde gebruik, houdt niet in dat hij dit gebruik accepteert en afstand doet van vervolging. 

Artikel 4 - Beheer van de site

Voor een goed beheer van de site kan de uitgever te allen tijde:- de toegang tot de gehele of een deel van de site opschorten, onderbreken of beperken, de toegang tot de site of tot bepaalde delen van de site voorbehouden aan een specifieke categorie van Internet gebruikers; - alle informatie verwijderen die de werking ervan kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetten; - de site opschorten om updates uit te voeren. 

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storing, storing, moeilijkheid of onderbreking van de werking, waardoor de toegang tot de site of een van zijn functies wordt verhinderd.Het verbindingsmateriaal met de site die u gebruikt, valt onder uw eigen verantwoordelijkheid.U moet alle passende maatregelen nemen om uw apparatuur en uw eigen gegevens te beschermen, in het bijzonder tegen virale aanvallen via internet.U bent ook als enige verantwoordelijk voor de sites en gegevens die u raadpleegt.De uitgever kan niet verantwoordelijk worden gehouden in het geval van een gerechtelijke procedure tegen u:- vanwege het gebruik van de site of een dienst die toegankelijk is via internet; - vanwege het niet naleven van deze algemene voorwaardenDe uitgever is niet verantwoordelijk voor enige schade aan uzelf, aan derden en/of aan uw apparatuur als gevolg van uw verbinding of uw gebruik van de site en u ziet af van enige actie tegen hem als resultaat.Als de uitgever het onderwerp zou zijn van een minnelijke of gerechtelijke procedure vanwege uw gebruik van de site, zou hij zich tegen u kunnen keren om vergoeding te krijgen voor alle schade, bedragen, veroordelingen en kosten die zouden kunnen voortvloeien uit deze procedure. 

Artikel 6 - Hyperlinks

Het plaatsen door gebruikers van alle hyperlinks naar de gehele of een deel van de site is strikt verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het staat de uitgever vrij om deze machtiging te weigeren zonder zijn beslissing op enigerlei wijze te verantwoorden.Indien de uitgever zijn toestemming verleent, is deze in alle gevallen slechts tijdelijk en kan deze op elk moment worden ingetrokken, zonder verantwoordingsplicht op kosten van de uitgever.Alle informatie die toegankelijk is via een link naar andere sites, wordt niet gepubliceerd door de uitgeverDe uitgever heeft geen recht op de inhoud van de genoemde link.

Artikel 7 - Verzameling en bescherming van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door het bedrijf ORIISPersoonsgegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (betrokkene); identificeerbaar wordt geacht een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder door verwijzing naar een naam, een identificatienummer of naar een of meer specifieke elementen die specifiek zijn voor zijn fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociaalDe persoonlijke informatie die op de site kan worden verzameld, wordt voornamelijk gebruikt door de uitgever voor het beheren van relaties met u en waar van toepassing voor het verwerken van uw bestellingen. De verzamelde persoonsgegevens zijn als volgt:- naam en voornaam - adres - e-mailadres - telefoonnummer - financiële gegevens:als onderdeel van de betaling voor producten en diensten die op het platform worden aangeboden, registreert deze laatste financiële gegevens met betrekking tot de kaart krediet van de gebruiker.

Artikel 8 - Recht op inzage, rectificatie en verwijdering van uw gegevens

In toepassing van de regelgeving die van toepassing is op persoonlijke gegevens, hebben gebruikers de volgende rechten:het recht op toegang:ze kunnen hun recht op toegang uitoefenen om de persoonlijke gegevens die hen betreffen te kennen door te schrijven naar het onderstaande e-mailadres -onder vermeldIn dit geval kan het Platform, voordat dit recht wordt ingevoerd, om een bewijs van de identiteit van de gebruiker vragen om de juistheid ervan te verifiëren; het recht op rectificatie:als de persoonlijke gegevens van het Platform onjuist zijn, kunnen ze verzoeken om de informatie bij te werken; het recht om gegevens te verwijderen:gebruikers kunnen verzoeken om verwijdering van hun persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; het recht om de verwerking te beperken:gebruikers kunnen het Platform vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken in overeenstemming met de veronderstellingen voorzien door de AVG; het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens:gebruikers kunnen bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens in overeenstemming met de veronderstellingen waarin de AVG voorziet; het recht op overdraagbaarheid:ze kunnen het Platform vragen om hen de persoonlijke gegevens te verstrekken die ze hebben verstrekt om ze naar een nieuw Platform te verzendenU kunt dit recht uitoefenen door contact met ons op te nemen op het volgende adres:SAS ORIIS 36 RUE DES CLAUDINES 91210 DRAVEIL of door een e-mail te sturen naar:contact@bioimpact.shop
Alle aanvragen moeten vergezeld gaan van een fotokopie van een ondertekend geldig identiteitsbewijs en het adres vermelden waarop de uitgever contact kan opnemen met de aanvrager.De reactie wordt binnen een maand na ontvangst van het verzoek verzonden.Deze termijn van één maand kan met twee maanden worden verlengd indien de complexiteit van het verzoek en/of het aantal verzoeken dit vereisen. 
Bovendien, en sinds wet nr. 2016-1321 van 7 oktober 2016, hebben mensen die dat wensen de mogelijkheid om het lot van hun gegevens na hun dood te organiseren.Voor meer informatie over het onderwerp kunt u de CNIL-website raadplegen:https://www.cnil.fr/Gebruikers kunnen ook een klacht indienen bij de CNIL op de CNIL-website:https://www.cnil.fr. 
We raden u aan om eerst contact met ons op te nemen voordat u een klacht indient bij de CNIL, omdat we tot uw beschikking staan om uw probleem op te lossen.

Artikel 9 - Gebruik van gegevens

De persoonlijke gegevens die van gebruikers worden verzameld, zijn bedoeld om de diensten van het Platform te leveren, deze te verbeteren en een veilige omgeving te behouden.De wettelijke basis voor verwerking is de uitvoering van het contract tussen de gebruiker en het PlatformMeer specifiek zijn de toepassingen als volgt:- toegang tot en gebruik van het Platform door de gebruiker; - beheer van de werking en optimalisatie van het platform; - implementatie van gebruikersondersteuning; - verificatie, identificatie en authenticatie van door de gebruiker verzonden gegevens; - personalisatie van diensten door advertenties weer te geven op basis van de browsegeschiedenis van de gebruiker, volgens hun voorkeuren; - preventie en detectie van fraude, malware (kwaadaardige software) en beheer van beveiligingsincidenten; - beheer van eventuele geschillen met gebruikers; - het verzenden van commerciële en advertentie-informatie, in overeenstemming met de gebruikersvoorkeuren; - organisatie van de gebruiksvoorwaarden van de betaaldiensten

Artikel 10 - Bewaarbeleid voor gegevens

Het Platform bewaart uw gegevens voor de tijd die nodig is om u zijn diensten of assistentie te verlenen. Voor zover redelijkerwijs noodzakelijk of vereist om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen, geschillen op te lossen, fraude en misbruik te voorkomen of onze algemene voorwaarden af te dwingen, kunnen we indien nodig ook een deel van uw gegevens bewaren, zelfs nadat u uw account hebt gesloten. of dat we onze diensten niet langer aan u hoeven te leveren.

Artikel 11 - Delen van persoonsgegevens met derden

Persoonsgegevens kunnen uitsluitend worden gedeeld met derde bedrijven in de Europese Unie, in de volgende gevallen:- wanneer de gebruiker betaaldiensten gebruikt, voor de uitvoering van deze diensten, staat het Platform in contact met bedrijven bancaire en financiële derden waarmee zij contracten heeft gesloten; - wanneer de gebruiker informatie publiceert die toegankelijk is voor het publiek in de gratis commentaargebieden van het Platform; - wanneer de gebruiker de website van een derde toestemming geeft om toegang te krijgen tot zijn gegevens; - wanneer het Platform gebruikmaakt van de diensten van providers om gebruikersondersteuning, reclame- en betalingsdiensten te biedenDeze dienstverleners hebben beperkte toegang tot gebruikersgegevens, als onderdeel van de uitvoering van deze diensten, en hebben een contractuele verplichting om deze te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. persoonlijk karakter; - indien wettelijk vereist, kan het Platform gegevens verzenden om te reageren op klachten die tegen het Platform zijn ingediend en om te voldoen aan administratieve en juridische procedures.

Artikel 12 - Commerciële aanbiedingen

Waarschijnlijk ontvangt u commerciële aanbiedingen van de uitgeverIndien u dit niet wenst, klik dan op de volgende link:contact@bioimpact.shopUw gegevens kunnen door de partners van de uitgever worden gebruikt voor commerciële prospectiedoeleinden, indien u dit niet wenst, klik dan op de volgende link:contact@bioimpact.shopAls u tijdens het bekijken van de site toegang krijgt tot persoonlijke gegevens, moet u zich onthouden van elke verzameling, ongeautoriseerd gebruik en elke handeling die een inbreuk op de privacy of reputatie van individuen kan vormen.De uitgever wijst alle verantwoordelijkheid in dit verband af.De gegevens worden bewaard en gebruikt gedurende een periode in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Artikel 13 - Cookies

Wat is een cookie"? Een"Cookie"of tracer is een elektronisch bestand dat op een terminal (computer, tablet, smartphone, etc.) wordt geplaatst en bijvoorbeeld wordt gelezen bij het raadplegen van een website, het lezen van een e-mail, het installeren of het gebruik van software of een mobiele applicatie, ongeacht het type terminal dat wordt gebruikt (bron:https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la -wet)Door op deze site te bladeren, kunnen"cookies"van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de betreffende site en/of externe bedrijven op uw terminal worden geplaatst.Wanneer u voor het eerst op deze site surft, zal een verklarende banner over het gebruik van"cookies"verschijnen.Daarom, door verder te bladeren, wordt de klant en/of prospect geacht te zijn geïnformeerd en het gebruik van genoemde"cookies"te hebben geaccepteerd.De gegeven toestemming is geldig voor een periode van dertien (13) maanden. De gebruiker heeft de mogelijkheid om cookies te deactiveren via zijn browserinstellingen. Alle verzamelde informatie wordt alleen gebruikt om het volume, het type en de configuratie van het verkeer dat deze site gebruikt, bij te houden, het ontwerp en de lay-out te ontwikkelen en voor andere administratieve en planningsdoeleinden en meer in het algemeen om de service te verbeteren. die wij u aanbiedenOp deze site zijn de volgende cookies aanwezig:Google-cookies:- Google analytics:gebruikt om het publiek van de site te meten; - Google tag manager:vergemakkelijkt de implementatie van tags op pagina's en stelt u in staat Google-tags te beheren; - Google Adsense:Google-advertentienetwerk dat websites of YouTube-video's gebruikt als ondersteuning voor zijn advertenties; - Google Dynamic Remarketing:hiermee kunt u dynamische advertenties aanbieden op basis van eerdere zoekopdrachten; - Google Adwords Conversion:tool voor het volgen van adwords advertentiecampagnes; - DoubleClick:Google-advertentiecookies om banners te verspreidenFacebook-cookies:- Facebook connect:hiermee kunt u zich identificeren met uw Facebook-account; - Facebook sociale plug-ins:hiermee kunt u inhoud leuk vinden, delen en erop reageren met een Facebook-account; - Facebook Custom Audience:hiermee kunt u communiceren met het publiek op FacebookTwitter-cookies:- Twitter-knop:hiermee kunt u eenvoudig Twitter-inhoud delen en weergeven; - Twitter-advertenties:gebruikt om advertenties weer te geven en te richten op het Twitter-advertentienetwerk- shopifyDe levensduur van deze cookies is dertien maanden.Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en de verwijdering van"cookies", voor elk type browser, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:https://www.cnil.fr/fr/cookies-les -hulpmiddelen om ze onder de knie te krijgen.

Artikel 14 - Foto's en weergave van producten

De foto's van producten, die hun beschrijving vergezellen, zijn niet contractueel en binden de uitgever niet.

Artikel 15 - Toepasselijk recht

De huidige gebruiksvoorwaarden van de site worden beheerst door de Franse wet en zijn onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van het hoofdkantoor van de uitgever, onder voorbehoud van de specifieke toewijzing van jurisdictie die voortvloeit uit een bepaalde wet of regelgeving.

Artikel 16 - Neem contact met ons op

Voor vragen, informatie over de producten die op de site worden gepresenteerd, of over de site zelf, kunt u een bericht achterlaten op het volgende adres:contact@bioimpact.shop.

SERVICE CLIENT 24/7

Notre équipe est à votre disposition pour toute question sur nos articles ou votre commande.

PAIEMENTS SÉCURISÉS

La gestion de nos paiements en ligne sont 100% Sécurisés avec Shop Pay et Paypal.

LIVRAISON GRATUITE

Pour la France, la Belgique et Monaco, Nos délais de livraison sont de 2 à 3 jours.

SATISFAIT OU REMBOURSÉ

Nous proposons le Satisfait ou Remboursé pendant 30 jours après réception des articles !

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.